Lepší cesta pro naši zemi (prohlášení k občanům)

10. 5. 2016

Vážení spoluobčané,

deset let po roce 1989 jsme v naší zemi uprostřed hluboké ekonomické, sociální, morální i politické krize. Dosavadní vlády nedokázaly zvládnout ekonomickou transformaci a neplnily své sliby. Propad ekonomiky za posledních deset let je značný. Politika privatizace se proměnila ve výprodej národního majetku. Průvodním jevem je rostoucí nezaměstnanost, stoupající kriminalita všeho druhu, nejistota a obavy před budoucností. Pro obnovu ekonomiky i společnosti je nutná zásadní změna. S vaší podporou chceme prosazovat tato opatření, úkoly a cíle.

Zahájit program obnovy české ekonomiky. Zajistit vzájemně provázaný rozvoj základních odvětví spojený se státními cílovými projekty. Prosadit takové změny zákonodárství, které zkvalitní ekonomické prostředí, ochrání skutečné investory, zastaví tuneláře různých druhů a zabrání odlivu zisků z republiky do zahraničí. Zisky z práce našich občanů je třeba použít pro zlepšení životní úrovně občanů.

Pro obnovu ekonomiky využít všech dostupných zdrojů. Podporovat příliv zahraničních finančních zdrojů, ale současně vytvářet příznivé prostředí pro poctivé české podnikatele. S daňovou reformou zavést progresivitu zdanění velkých majetků, nové ekologické daně a současně odstranit nadměrné zatížení nejnižší příjmové skupiny obyvatel. Vytvořit systém daňových úlev a prázdnin pro podporu investování a pro vytváření nových pracovních míst. Hledat zdroje i ve vládních úsporách, v omezování byrokracie a výdajů na NATO.

Zahájit obnovu zemědělství a venkova podporou moderních způsobů výroby - při dodržení zásady rovnosti všech forem vlastnictví. Přiblížit dotační politiku úrovni vyspělých evropských zemí, a tím postupně dosáhnout plné soběstačnosti v produkci, která vyhovuje našim přírodním podmínkám. Věnovat pozornost ochraně a vytváření zdravého životního prostředí. Zamezit vzniku nových ekologických zátěží.

Odstranění problému nezaměstnanosti považovat za stálou prioritu politiky v rámci strategie obnovy růstu celé ekonomiky. Využít jak místních a regionálních programů zaměstnanosti, tak programů záchrany klíčových podniků i změn pracovního zákonodárství směřujících k posilování odborových práv, k vyšší ochraně pracovníka a ke zkrácení pracovní doby.

Rozhodně čelit kriminalitě na všech úrovních a prosazovat vymahatelnost práva. Zřídit finanční prokuratury a finanční policii, zlepšit činnost obchodního a trestního soudnictví, chránit před korupcí ve veřejné správě. Prosadit, aby orgány justice plně využívaly všechny možnosti dané zákony při ochraně bezpečnosti občanů.

Prosazovat lidská práva v plné šíři a pro všechny. Svoboda nemůže být jen výsadou bohatých. Sociální práva jsou samozřejmou součástí práv člověka, hlavně právo na rovnou a stejnou příležitost pro každého. Silná sociální politika předpokládá plné respektování Listiny základních práv a svobod a Evropské sociální charty. Posílit odpovědnost státu za péči o zdraví občanů, za zdravý způsob života, za vzdělanost národa, za dostupnost duchovních a kulturních hodnot a sportovního vyžití.

Prohloubení demokracie dosáhnout zvýšením podílu občanů na rozhodování, obranou proti byrokratizaci, manipulaci a informační diskriminaci. Prosadit skutečně efektivní veřejnou správu včetně úspory nákladů na Parlament ČR.
Zvláštní pozornost věnovat ochraně společnosti před projevy fašismu a rasismu. Zatím jsou fašisté chráněni a odpůrci fašismu mláceni. To se musí razantně změnit. Nelze váhat ani před zpřísněním trestů za šíření fašismu.

Usilovat o vystoupení z NATO a v prvé fázi o pozastavení členství v tomto paktu. Současnou podobu EU odmítáme. Členství v EU požadujeme podmínit výsledkem referenda, rovnoprávnými podmínkami vstupu a zvýšením role Evropy v ekonomickém, politickém i obranném smyslu.

Spolupracovat s politickými silami v zemi na věcném řešení problémů na základě společných či blízkých programových zásad. Spolupráce je možná a dokonce nutná. KSČM nabízí odborníky, kteří se již osvědčili, například v komunální politice, a mohou přinést pracovní a dělné ovzduší i do centrálních úřadů. Počítáme s rozsáhlou iniciativou a účastí občanů.

Autor: 
V. sjezd KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM